Vedtekter for «Hjelp en trengende hånd»

 

All arbeid i Hjelp en trengende hånd er forankret i norske lover og regler.

 

Vedtatt av stiftelsesmøtet 09.04.2019

 

 • 1 Navn:

 

Organisasjonens navn er «Hjelp en trengende hånd», forkortet HETH. HETH har hovedsete i Oslo med visjon å operere både nasjonalt og internasjonalt.

 

 • 2 Formål

Hjelp en trengende hånd har som formål å:

 

 • formidle hjelp til mennesker som er rammet av naturkatastrofer, flyktninger, og andre nødlidende.
 • hjelpe alle trengende med bistand uansett etnisk, politisk eller religiøs tilknytning.
 • fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for alle nødlidende i utsatte områder.

 

 • 3 Handlingsplan
 • Skal arbeide med å koordinere frivillige, bidragsytere, samt samle inn nødvendige økonomiske midler og utstyr for ulike nød- og hjelpesituasjoner
 • Samarbeid fremmende nettverksarbeid med hjelpeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, lag- og foreninger, bedrifter og offentlige instanser for å styrke evnen til å hjelpe flere
 • Arrangere innsamlingsaksjoner, seminarer, konferanser, temamøter for medlemmer og samfunnets øvrige
 • Arrangere innenlands- og utenlandsreiser, turer og utflukter for å kunne kartlegge mest mulig virkelighetsbilde overfor behov, nød og tiltaksområder.

 

 

 • 4 Organisatorisk tilknytning

Hjelp er trengende hånd er en frittstående hjelpeorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

 

 • 5 Medlemskap

Individuelt medlemskap

 

Ordinære medlemmer av Hjelp en trengende hånd er enkeltpersoner, som støtter HETH’s formål og betaler kontingent.

 

Medlemmer kan ved innmelding og betaling av årlig kontingent melde seg inn i et lag.

 

Medlemmer har stemmerett, forslags- og talerett ved årsmøtet. For å kunne påta seg verv i styre eller utvalg, må man være medlem av Hjelp en trengende hånd.

 

Opphør av medlemskap skjer ved personlig utmelding eller manglende kontingentinnbetaling to år på rad.

 

Styret kan utelukke medlemmer fra verv eller medlemskap om de opptrer i strid med HETH’s formål.

 

Alle medlemmer som har betalt årskontingenten har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i HETH.

 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis

Kontingenten er pr i dag satt av til minimum 100 kr pr person pr år.

 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 • 6 Økonomi

All virksomhet i HETH finansieres ved hjelp av frivillig innsats, innsamlede midler, gaver og bidrag, offentlige tilskudd, og eget inntektsarbeid.  All innsamling skal foregå i tett koordinasjon med sekretariatet, og være i samsvar med innsamlingskontrollens etiske retningslinjer. Det vil ikke bli utgitt noe honorar eller andre godtgjørelser for stifterne, styret eller interne revisorer for deres arbeid i organisasjonen.

 

 

 • 7 Årsmøte
 1. a) Innkallelse og frister:

 

Årsmøtet er HETH’s høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av juni og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

 1. b) Dagsorden og behandling av saker:

 

Dagsorden skal inneholde følgende punkter: valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling og dagsorden, protokoll fra foregående årsmøte.

 

Saker til behandling:

 

–          Årsberetning fra styret og utvalg

 

–          Revidert totalregnskap fra foregående år

 

–          Budsjett og arbeidsprogram for humanitært og nødhjelp inneværende år

 

–          Valgkomiteens innstilling til nytt styre

 

Årsmøtet velger et styre bestående av

 

–          Leder

 

–          Nestleder

 

–          Økonomiansvarlig

 

–          Styremedlemmer

 

 

Ved valg til styret vektlegges kompetanse innenfor organisasjonens kjerneområder, slik at styret samlet har kunnskap og erfaring som er nødvendig for forsvarlig virksomhet og strategisk utviklingsarbeid.

 

Årsmøtet velger også

 

–          Revisor

 

–          Kontrollkomité med to medlemmer

 

–          Valgkomité

 

Kontrollkomiteen skal holdes underrettet om arbeidet i styret, og føre kontroll med at aktivitetene foregår i samsvar med vedtektene.

 

 

 • 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

 

 • 8 Styret

Styret skal:

 

Iverksette årsmøtets bestemmelser

Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

Administrere og føre nødvendig kontroll med HETH’s økonomi og eiendeler i henhold til at de utføres i samsvar med organisasjonens formål.

Representere HETH’s arbeid utad

Styret velges for 2 år om gangen.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 

 • 9 Kontrollkomité

Kontrollkomitéens mandat er å føre tilsyn med forvaltning av økonomi, administrasjonens og styrets arbeid. Herunder skal kontrollkomiteen påse at administrasjonens og styrets arbeid skjer i henhold til vedtekter, gjeldende regelverk og vedtatt handlingsplan, og at økonomien forvaltes på en forsvarlig måte i henhold til budsjett. Kontrollkomiteen skal også komme med en tolkning av vedtekter hvor dette er uklart.

Kontrollkomiteen velges av generalforsamling, for en periode på 2 år, og skal ha tre medlemmer, hvorav en leder. Medlemmene i kontrollkomitéen kan ikke ha andre tillitsverv i organisasjonen.

Kontrollkomitéen er ansvarlig overfor generalforsamling og skal levere en årlig skriftlig rapport.

Kontrollkomitéen har talerett på generalforsamling. Kontrollkomiteen skal få tilsyn alle relevante dokumenter. Dette gjelder blant annet innkallinger, saksdokumenter og referat/protokoller fra styremøter og årsmøte, regnskap og rapporter fra revisor.

Kontrollkomiteen skal skrive protokoll fra sine møter. Kontrollkomiteen er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene stiller opp.

Kontrollkomitéen har myndighet til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for tillitserklæring dersom styret er varslet skriftlig to ganger innen 8 uker for eventuelle forbedring av avvik.

 

 • 10 Valgkomité

Valgkomitéen velges ved årsmøtet. Valgkomitéen skal ha 2 medlemmer. Valgkomitéens medlemmer skal ha en valgperiode på inntil tre år slik at kun ett medlem av komitéen står på valg hvert enkelt år. Valgkomitéen skal fremme innstilling om valg av medlemmer til styret og valgkomitéen.

 • 11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 • 12 Oppløsning

Foreningen kan oppløses av etter vedtak av årsmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler til annen organisasjon med lignende formål.